Den årlige SAM festival

På Ladegårdens laves der ikke behandlingsarbejde med henblik på afvænning. Er man motiveret for at nedsætte sit forbrug hjælper vi det vi kan.
- Vi arbejder miljøterapeutisk med udgangspunkt i en kognitiv forståelsesramme. Der anvendes desuden en neuropædagogisk screeningsmetode for bedre at kunne arbejde med og forstå problemadfærd. Og hvad betyder det så? Vi har søgt at give en kort forklaring her:

 

Hvad er miljøterapi?

Miljøterapi går ud på at medarbejderne på Ladegården forsøger at indrette de dagligdags aktiviteter og hverdagens struktur efter principper, hvor de bedst muligt støtter beboerne i at blive bedre til at klare sig selv og til at være sammen med andre mennesker.

Den enkelte beboer har 2 faste kontaktpersoner. Kontaktpersonerne er til rådighed i hverdagen, når man har behov for en at snakke med. Har brug for hjælp til at løse problemer af forskellig karakter. I miljøterapien trænes man også i daglige gøremål med henblik på at blive bedre til klare sig selv i hverdagen.

 

Hvad er en kognitiv forståelsesramme?

I den kognitive forståelsesramme anses de fysiologiske reaktioner i kroppen som værende et væsentligt element i forståelsen af mennesket. En model for dette er som anskueliggør sammenhæng og gensidig påvirkning mellem kropslige reaktioner, adfærd, tanker og følelser. Ved at benytte denne model sammen med beboerne, skabes der mulighed for forståelse af årsager og sammenhænge i en situation, som f.eks. skaber angst. Det kan hjælpe beboeren til at få en forståelse for de kropslige reaktioner i sammenhæng med tanker, følelser og adfærd. Dét at henlede opmærksomheden på det kropslige aspekt i modellen kan være et middel til at finde mestringsstrategier for at dæmpe symptomerne og motivere beboeren til generelt at være fysisk aktive.

 

Hvad er neuropædagogisk screening og forståelse?

Neuropædagogik er - viden om hjernen omsat til pædagogik, på baggrund af en forståelse af, at bl.a. tænkning, mentale tilstande og adfærd er produkter af processer i hjernen.

Neuropædagogik er integration af viden dels om hjernens biologiske udvikling, dels om udviklingen af psykiske funktioner gennem opvæksten og dels om hjernedysfunktioner. Eksempelvis resulterer manglende stimulation af barnet i reduceret intelligens niveau. Generelt ses udviklingshæmmede som personer, hvis hjernes udvikling er stoppet tidligt eller forløbet meget skævt.

Neuropædagogik er også en tværfaglig disciplin med sin stærke relation til neurovidenskaber og især neuropsykologien, der er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd. At arbejde neuropædagogisk er bl.a. at vende blikket mod andre faggrupper, for at hente viden og evt. etablere et egentlig samarbejde.   Flere og flere brugere får i disse år foretaget neuropsykologiske undersøgelser, efterhånden som værdien heraf bliver kendt i kølvandet på det stigende antal pædagoger, der fordyber sig i neuropædagogikken, og dermed er i stand til at omsætte en neuropsykologisk rapport til neuropædagogiske metode principper.

Neuropædagogik er ikke en metode, med fastlagt pædagogisk indhold, men en forståelsesramme der benyttes til at opnå en forståelse af personens virkelighed og reaktioner. Indenfor benyttes rammen både kreativitet og intuition, mens der er frit valg på alle hylder i pædagogikkens konkrete handlemuligheder.

På Ladegården bruges en spørgemodel med en række spørgsmål til brugerens reaktion på bestemte forhold til at finde ud af hvordan vedkommendes dysfunktioner virker. Ved at kortlægge reaktionerne gives mulighed for at prøve andre kontaktformer og adfærdsstrategier overfor brugeren. Samt viden om at vedkommendes eventuelle problemadfærd faktisk skyldes en hjernedysfunktion og ikke af han f.eks. er sur på medarbejderne.

Medarbejder fokus: På Ladegården ønsker vi at medarbejderne har et positivt og løsningsorienteret fokus på hverdagen og dens problemer. Det være sig kollegiale eller beboerrelaterede problemer. Vi ønsker, at der arbejdes med pædagogisk intervention, der bl.a. betyder at vi laver positive omformuleringer af problemadfærd så fokus ikke bliver negativt.

Det primære i kontaktpersonens arbejde er relationsarbejdet med kontaktbeboeren. Det er kontaktpersonerne der har beslutningskompetencen og ansvar vedr. arbejdet med beboeren..