Der er bistader på Ladegården.

Visitation til Ladegården.

Hvordan defineres socialt udsatte?

Socialt udsatte er mennesker,
- der på et givent tidspunkt befinder sig i en livssituation, som det er svært at styre til egen fordel, og som indeholder en overhængende risiko for decideret udstødelse af centrale sammenhænge i samfundet.
- der er udsatte f.eks. på grund af manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, begrænset kontakt til familie eller andet netværk, begrænset evne til eller mulighed for selvbestemmelse i forhold til eget liv.
- der adskiller sig fra majoriteten i samfundet, f.eks. i kraft af hjemløshed, misbrug, prostitution eller sindslidelse.
Definitionen er udarbejdet af Udsatteenheden, Styrelsen for specialrådgivning og Social Service.

 

Der visiteres til Ladegården i et samarbejde med kommunal    visitator    efter følgende regler:

 

  1. Der skal være tale om et aktivt misbrug (afhængighed jf. WHO ICD10 definitionen).
  2. Der skal være tale om fysiske funktionsnedsættelser.
  3. Der skal være tale om en adfærd, der er så utilpasset, at vedkommende ikke kan indgå i normale sociale sammenhænge. Herunder skal det være udredt, om adfærden er betinget af psykiske funktionsnedsættelser, om der er tale om mangel på sociale kompetencer eller adfærden skyldes andre dysfunktioner (f.eks organiske / neurologiske skader).
  4. Der skal være tale om frivillighed.
  5. Endvidere skal den anbringende kommunen skal kunne dokumentere, at behandlingsmulighederne i forhold til misbrugsdelen er udtømte, og at pågældende ikke kan opholde sig i eget hjem med bostøtte fra kommunen jvf. Servicelovens § 71-73 eller på ordinært plejehjem.
  6. Personer, der har en klassisk psykiatrisk diagnose (her defineret som skizofreni og maniodepressivitet), skal henvises til mulighederne indenfor socialpsykiatriens område.

 


 

Procedure for visitation til Ladegården.
Al visitation begynder med at potentiel ny beboer og sagsbehandler kommer på et uforpligtende forbesøg på Ladegården. En medarbejder og forstander viser Ladegården frem og fortæller om bo- og aktivitetstilbuddet.

 

 

Senest 1. Uge efter forbesøget meldes der tilbage til visitator og til Ladegården om man er interesseret i en plads på Ladegården.

 

 

Ansøger til Ladegården udfylder samtykkeerklæring. Herefter opbegynder visitator udredningsproces. Herefter tages der stilling til visitationen på visitationsmøde med socialchef, visitator og forstander fra Ladegården. Efter udredning og visitationsmøde meldes der tilbage til anbringende myndighed om visitationen til Ladegården kan imødekommes.

 

 

Økonomi. For at bo på Ladegården skal man være pensionist. Alternativt kan man i en kortere periode være på kontanthjælp med huslejetilskud. Inden indflytning skal lejekontrakten være underskrevet og første måneds husleje og eventuelt boligindskud være indbetalt. Husregler skal ligeledes være gennemgået og underskrevet.

 

 

Praktisk indflytning aftales med Ladegården. Ny beboer medbringer som hovedregel egne møbler. Ved indflytning er anbringende myndighed ansvarlig for transport af ny beboer og inventar til Ladegården.

 

Kontaktinfo til visitator: Se link i menuen.